އިޢުލާން

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަގެ މެމްބަރުކަމަށް ހުޅުވާލުން
1 މަސް ކުރިން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުމަށްފަހު، 2019 މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2 ޖެހުމުގެ ކުރިން، މި އެސޯސިއޭޝަނުގައި ރީ-ރެޖިސްޓްރީކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވަގުތު ހަމަވެފައި: 29 މެއި 2019 - 15:00 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް- ފުއައްމުލައް ސިޓީ-2019
2 މަސް ކުރިން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ

ވަގުތު ހަމަވެފައި: 17 އޭޕްރިލް 2019 - 13:00 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޗިންގ އެންރިޗްމެންޓް ސެޓްފިކެޓް
3 މަސް ކުރިން

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑޭޓަރީ އެހީގެ ދަށުން ޔޫ.އެސް.އޭ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޑެލެވެއަރ ގައި ހިންގޭ ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޗުންނަށް ހުޅުވާލެފިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން ވޮލިބޯލް ކޯޗިންގ ވެސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ.

ވަގުތު ހަމަވެފައި: 10 އޭޕްރިލް 2019 - 03:00 ތަމްރީން
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ބެހޭ
4 މަސް ކުރިން

މުބާރަތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 މާރޗް އިން 31 މާރޗްގެ ނިޔަލަށް މާލޭގެ ޔޫތުސެންޓަރގެ އިންޑޯހޯލްގައެވެ

ވަގުތު ހަމަވެފައި: 05 މާރިޗު 2019 - 00:00 މުބާރާތް

ފަހުގެ ފޮޓޯ

ކަލަންޑަރު

ފޭސްބުކް

ޓްވިޓަރ